ຮັກຄົນບໍມີໃຈ

ຮັກຄົນບໍມີໃຈ
ຮັກໄປກໍ່ເຫງົາ
ແຮງໄປຫຼົງຮັກແຟນເຂົາ
ແຮງເຫງົາໃຈເກຶອບຂາດ
(linda 12 Oct 2013)


ຫົວຂໍ້ແກ້ເປັນພາສາລາວ

ແທນທີ່ດ້ວຍພາສາລາວທັງຫມົດກັບຫົວໃຈ
ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າ ຫາຍໄປດົນຊ່ຳໃດ ເຮົາກໍບໍ່ມີວັນລືມກັນ


ເສົາຫຍັງສັ້ນທີ່ສຸດ

ກົດຫສັ້ນທີ່ສຸດ
ຍິງ : ເສົາຕົ້ນເຫລັກ ຕິ
ຊາຍ : ຜິດ…. ເສົາ-ອາທິດ


ຄຳວ່າຮັກ…ອອກຈາກໃຈ…ແມ່ນຄຳເວົ້າ

ຄຳວ່າຮັກ…ອອກຈາກໃຈ…ແມ່ນຄຳເວົ້າ
ບົດພິສູດ…ເຖິງບໍ່ໄດ້ເວົ້າ…ຕ້ອງຮູ້ດີ
ການເວລາ..ດົນນານ…ອາດປ່ຽນໄປ
ຖ້າຫົວໃຈ…ຂອງເຈົ້າ…ແມ່ນຂອງແທ້
(ບໍ່ມີ…ຮ່ອງ…ຮອຍ)


ແຟນບໍ່ສະບາຍຕ້ອງຫາຫມໍ

ແຟນບໍ່ສະບາຍ ຕ້ອງໄປຫາຫມໍ
ແຟນຫນ້າມໍ່ ຕ້ອງຫາໃຫມ່


ຄວາມຮັກຂອງຊາຍ-ຍິງ

ຜູ້ຊາຍຮັກງ່າຍ ຫນ່າຍໄວ
ຜູ້ຍິງຮັກຍາກ
ແຕ່ເມື່ອເຈົ້າຮັກແລ້ວ
ເຈົ້າຈະຮັກຕະຫລອດໄປ